Nakazy zapłaty, powództwa a upadłość

Wyłączenie z masy upadłości samochodu osobowego – upadłość konsumencka
14 maja 2017
Upadłość konsumencka – szczególny przypadek osób niepełnosprawnych
31 lipca 2017

Od daty ogłoszenia upadłości wierzyciele upadłego mogą być zaspokojeni wyłącznie z masy upadłości w trybie postępowania upadłościowego wg przepisów Prawa upadłościowego (art. 91 Prawa upadłościowego) w trybie egzekucji generalnej jaką jest postępowanie upadłościowe, które toczy się w Sądzie upadłościowym pod nadzorem Sędziego-Komisarza.

Zgodnie z art. 91 Prawa upadłościowego z chwilą ogłoszenia upadłości zobowiązania upadłego stają się wymagalne, a wykonanie tych zobowiązań może nastąpić tylko wg przepisów prawa upadłościowego, które wprowadzają szczególny reżim prawny w zakresie ich zbiorowego ustalenia poprzez listę wierzytelności i zbiorowego zaspokojenia poprzez plan podziału funduszów masy upadłości. Zatem zasadniczym skutkiem ogłoszenia upadłości dla zobowiązań upadłego jest dezaktualizacja indywidualnych zasad zaspokajania zobowiązań i poddanie się zasadom zaspokajania tych zobowiązań przepisom Prawa Upadłościowego. Opisany skutek wynika z istoty przepisów Prawa upadłościowego, a zobowiązania upadłego są zaspokajane w drodze egzekucji generalnej. W związku z ogłoszoną upadłością Sąd zawiesza postępowanie sądowe, które dotyczy wierzytelności na podstawie art. 174 § 1 pkt 4 k.p.c. Podjęcie podstępowania przeciwko syndykowi może nastąpić tylko w przypadku, gdy wierzytelność nie zostanie umieszczona na liście wierzytelności.

Wierzyciel może zgłosić swoją wierzytelność Sędziemu-Komisarzowi w postępowaniu upadłościowym. Jeżeli wierzytelność zostanie zgłoszona w sposób prawidłowy wraz z przywołaniem dowodów na jej istnienie, zostanie umieszczona przez syndyka na liście wierzytelności.

 

Komentarze są wyłączone.